Egzamin poprawkowy – matura

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora Twojej szkoły lub OKE – odpowiednio do tej osoby, do której składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – najpóźniej do 16 lipca 2024 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły/OKE

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

*Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2024 r.

Skip to content