RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

 • Przewodnicząca – Ewa Zaraś (kl. II W)
 • Zastępca przewodniczącej – Małgorzata Nowakowska (kl. III P)
 • Skarbnik – Leszek Kamiński (kl. II K2)
 • Sekretarz – Mirosława Kamińska (kl. III W)

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 • Alicja Chodorowska (II L)
 • Sylwia Pokropowicz (IP2)

Informacje:

Wpłaty na pokrycie kosztów zakupu ubioru (stroju szkolnego) i wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW:

46 1090 2590 0000 0001 4499 9619
Santander Bank Polska S.A.

(w tytule należy wpisać: „zaliczka, klasa, imię, nazwisko ucznia”)

Wpłaty na cele oświatowo-wychowawcze, należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły:

10 1090 2590 0000 0001 3072 7299
Bank Zachodni WBK

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Przypominamy, że Rada Rodziców jako organ szkoły:

 • może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
 • w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 • w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza
wszystkich rodziców do współpracy.

Skip to content