RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

 • Przewodnicząca – Małgorzata Nowakowska

 • Zastępca przewodniczącej – Jarosław Kamiński

 • Sekretarz – Marzena Brylińska
 • Skarbnik – Dominika Pluskota-Bugajny

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 • Leszek Białek

 • Anna Krakowiak

Informacje:

Wpłaty na pokrycie kosztów zakupu ubioru (stroju szkolnego), wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego i karty magnetycznej należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW:

46 1090 2590 0000 0001 4499 9619
Santander Bank Polska S.A.

(w tytule należy wpisać: „zaliczka, klasa, imię, nazwisko ucznia”)

Wpłaty na cele oświatowo-wychowawcze, należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły:

10 1090 2590 0000 0001 3072 7299
Bank Zachodni WBK

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Przypominamy, że Rada Rodziców jako organ szkoły:

 • może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

 • w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

 • w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 • na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza
wszystkich rodziców do współpracy.

Skip to content