RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

  • Przewodnicząca – Ewa Zaraś (kl. II W)
  • Zastępca przewodniczącej – Małgorzata Nowakowska (kl. III P)
  • Skarbnik – Leszek Kamiński (kl. II K2)
  • Sekretarz – Mirosława Kamińska (kl. III W)

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

  • Alicja Chodorowska (II L)
  • Sylwia Pokropowicz (IP2)

Informacje:

Konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły na cele oświatowo-wychowawcze:

10 1090 2590 0000 0001 3072 7299  Bank Zachodni WBK

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Przypominamy, że Rada Rodziców jako organ szkoły:

– może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

– w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

– w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

– na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

– opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

– może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich rodziców do współpracy.