Deklaracja dostępności

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych zarządzanych przez szkołę.

Dane teleadresowe jednostki:

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Telefon: +48 22 619 30 83

E-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl

Adres korespondencyjny: ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 2005.03.22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 01.01.2021 r. nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • wersję czarno-białą
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • odwrócenie kolorów

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest , adres poczty elektronicznej sekretariat@pilsudski.edu.pl

Kontaktować można się także telefonicznie, pod nr +48 22 619 30 83.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności należy w sekretariacie szkoły telefonicznie +48 22 619 30 83 lub e-mailowo: pilsudski@pilsudski.edu.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od u. Kowelskiej. Ruch osobowy odbywa się także poprzez wejścia boczne od strony parkingu dla pracowników z wjazdem od ul. Środkowej oraz od boiska typu „Orlik” od ulicy Kowieńskiej. Wejściem dla gości jest wyłącznie wejście główne.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie windy.
 • Dla osób na wózkach niedostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku.
 • W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono publiczne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Schody wewnętrzne są oznaczone kontrastowymi pasami. Stopnie wewnętrzne mają noski, a. szerokość schodów jest mniejsza niż 120 cm.
 • W wejściu głównym znajduje się wiatrołap z 4 cm progiem i przestrzenią w świetle drzwi mniejszą niż 150 cm.
Skip to content