POMOC UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 4. klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 5. klas I-III pięcioletniego technikum,
 6. klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 7. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:
 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I-III pięcioletniego technikum,
 4. klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022, wraz z instrukcją wypełniania,
 2. wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, którą dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Skip to content