Pomoc uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania
zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w r. szk. 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,

b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,

c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

d) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

e) klas I i II pięcioletniego technikum,

f) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

g) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,

b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

  1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2020 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

a) wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021, wraz z instrukcją wypełniania,

b) wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, którą dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Skip to content