POMOC SOCJALNA

Zmienione zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które będą obowiązywały od r. szk. 2020/2021

  1. Rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozliczanie stypendiów i zasiłków szkolnych zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej (OPS) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
  2. W ramach stypendiów szkolnych możliwe będzie finansowanie tylko:
  • zakupu podręczników, które nie są udostępnione nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  • zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów
  • zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/dostarczony w ustawowym terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z obowiązującym nadal art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała z dnia 30 lipca 2020 r. Rady m. st. Warszawy Nr XXXIV/1024/2020 w sprawie upoważnienia dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 2. Uchwała z dnia 30 lipca 2020 r. Rady m. st. Warszawy Nr XXXIV/1033/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Wzór wniosku stypendium szkolnego wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, jest dostępny także na stronie Biura Edukacji (w zakładce „Dla ucznia i rodzica” – „Pomoc socjalna dla uczniów”).

Wzór wniosku o zasiłek szkolny wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 2 niniejszej informacji, jest dostępny także na stronie Biura Edukacji (w zakładce „Dla ucznia i rodzica” – „Pomoc socjalna dla uczniów”).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym – p. Magdaleną Sitnicką

Tel. 22 619 42 01 lub przez LIBRUSA

Skip to content