Regulamin samorządu uczniowskiego

w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
 2. Statut LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów liceum.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego – to trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego – to przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz.
 4. SU jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakichkolwiek ugrupowań politycznych czy społecznych.

ROZDZIAŁ II

KOMPETENCJE STANOWIĄCE SAMORZĄDU

§2

 1. Uchwalanie regulaminu Samorządu.
 2. Przedstawienie sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

ROZDZIAŁ III

KOMPETENCJE OPINIODAWCZE SAMORZĄDU

§3

 1. Opiniowanie wniosku Dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 2. Opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 3. Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.
 4. Opiniowanie harmonogramu dni wolnych od zajęć lekcyjnych.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SAMORZĄDU

§4

 1. Organami Samorządu są:

a. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego,

b. Członkowie poszczególnych sekcji,

c. Skarbnik,

d. Sekretarz.

 1. Na czele Samorządu stoi Przewodniczący.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a. kierowanie pracą Samorządu,

b. reprezentowanie uczniów liceum na zewnątrz i na uroczystościach szkolnych,

c. współpraca z dyrekcją i nauczycielami,

d. przewodniczenie wszystkim uroczystościom w szkole na wniosek dyrekcji,

e. zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

f. czuwanie nad dokumentowaniem działalności Samorządu.

 1. Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego należy:

a. współpraca z Przewodniczącym szkoły,

b. kierowanie pracą sekcji tematycznych,

c. przedstawianie Samorządowi rocznego sprawozdania z pracy poszczególnych działów do końca czerwca bieżącego roku,

d. sprawozdanie zostaje podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły),

e. prowadzenie „Zeszytu Inicjatyw Uczniowskich” przekazywanie propozycji uczniowskich Przewodniczącemu,

f. przedstawianie wraz z Przewodniczącym inicjatyw Dyrekcji,

g. zastępowanie Przewodniczącego podczas jego nieobecności.

 1. Do kompetencji Skarbnika należy opieka nad środkami finansowymi Samorządu. Skarbnik na zakończenie sprawowania funkcji ma obowiązek przedstawić pisemny raport do przewodniczącego z wykorzystania środków finansowych Samorządu.
 2. Do kompetencji Sekretarza należy:

a. dokumentowanie prac Samorządu,

b. informowanie uczniów szkoły o pracach Samorządu.

 1. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji. Każda sekcja tematyczna powołuje z własnego grona przewodniczącego.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 4. Zebrania Samorządu:

a. Zebrania Samorządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

b. zebranie prowadzi i zwołuje przewodniczący szkoły lub zastępca.

c. w zebraniach uczestniczą opiekunowie Samorządu.

d. zebrania są protokołowane. 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WYBORU PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU

§5

 1. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok.
 2. Trójki Klasowe wybierane są przez społeczność klasową w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są we wszystkich oddziałach na lekcjach wychowawczych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są we wrześniu na terenie szkoły.
 4. Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 5. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, oraz środki materialne i finansowe należące do Samorządu nowemu Zarządowi.
 6. Na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.
 7. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.
 8. Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów.
 9. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.
 10. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
 • wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów,
 • ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu,
 • czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 • organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
 • liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników,
 • sporządzenie sprawozdania z wyborów.
 1. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania Komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kandydatów na Przewodniczącego zgłaszają uczniowie liceum, za zgodą kandydata.
 4. Kandydat na przewodniczącego powinien się wyróżniać godną postawą oraz osiągać dobre wyniki w nauce. Kandydat musi otrzymać pisemną (pozytywną) opinię od wychowawcy, która pozwoli mu na kandydowanie.
 5. Kandydaci muszą mieć opracowany własny program. W obecności dyrekcji szkoły, opiekunów samorządu i członków ubiegłorocznego Samorządu prezentują swoje programy.
 6. Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników”.
 7. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.
 8. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.   Kampania powinna:
 • przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata,
 • uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi.
 1. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego z pieczątką szkoły.
 2. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej przez Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji.
 3. Przewodniczącym szkoły zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał największą ilość głosów i został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
 4. Zastępcą zostaje osoba z drugą co do ilości liczbą głosów.
  Kandydat na wiceprzewodniczącego musi otrzymać pisemną zgodę od wychowawcy na pełnienie funkcji.
 5. Skarbnika i Sekretarza powołuje i odwołuje przewodniczący po zapoznaniu się z opinią Zastępcy Przewodniczącego oraz Opiekunów Samorządu.
 6. Pierwsze spotkanie Samorządu zwołuje przewodniczący w terminie do 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Ustala plan pracy i harmonogram spotkań.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY ODWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU

§6

 1. Przewodniczący oraz Zastępca przewodniczącego może sam zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
 2. Przewodniczący oraz Zastępca przewodniczącego może być odwołany z pełnionej funkcji na wniosek:
 • Dyrekcji Szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • Opiekunów Samorządu,
 • 1/3 składu reprezentantów ogółu klas (tzw. Trójek Klasowych).
 1. Przewodniczącego oraz Zastępcę przewodniczącego odwołuje się z pełnionej funkcji, jeśli:
 • wszedł w konflikt z prawem,
 • naruszył przepisy regulujące życie szkoły (Statut),
 • swoją postawą narusza zasady współżycia społecznego i dobre imię szkoły,
 • jego wyniki w nauce uległy znacznemu pogorszeniu,
 • narusza regulamin samorządu.

 

 1. Przewodniczącego szkoły oraz Zastępcę przewodniczącego odwołuje ogół delegatów klas (tzw. Trójek Klasowych) zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy przedstawicieli ogółu delegatów klas. Głosowanie jest tajne.
 2. Zebranie mające na celu odwołanie przewodniczącego zwołuje Zastępca Przewodniczącego lub jeden z opiekunów. Zebranie mające na celu odwołanie Zastępcy przewodniczącego zwołuje Przewodniczący lub jeden z opiekunów.
 3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego rozpatruje komisja w składzie: Zastępca, Sekretarz, Skarbnik i opiekunowie. Wniosek o odwołanie Zastępcy przewodniczącego rozpatruje komisja w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i opiekunowie.
 4. Zebranie, na którym ma być odwołany Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego odbywa się w terminie 7 do 14 dni kalendarzowych od chwili wpłynięcia wniosku.
 5. Decyzja o odwołaniu Przewodniczącego lub Zastępcy przewodniczącego wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia wyników.
 6. Z chwilą odwołania Przewodniczącego, jego funkcję do czasu upływu kadencji przejmuje zastępca. Z chwilą odwołania Zastępcy przewodniczącego, jego funkcję do czasu upływu kadencji przejmuje osoba, która w wyborach do SU zdobyła jako trzecia największą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ VII

FINANSE  SAMORZĄDU

§7

 1. Samorząd Szkolny może uzyskać środki finansowe od Rady Rodziców uczestnicząc w:
 • organizowanych zbiórkach, loteriach fantowych, sprzedaży gadżetów itp.;
 • sprzedaży ciast podczas zebrań z rodzicami;
 • sprzedaży surowców wtórnych;
 • innych formach działalności na rzecz szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

§8

 1. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.

 2. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.

 3. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

 4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zaproponowanych przez uczniów. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.

 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

ROZDZIAŁ IX

TRYB ODWOŁAWCZY

§9

 1. Od każdej decyzji Rady Uczniowskiej przysługuje prawo do odwołania.
 2. Odwołanie należy dostarczyć na piśmie do Prezydium Samorządu w terminie do 7 dni od decyzji Rady Uczniowskiej.

ROZDZIAŁ X

TRYB ODWOŁAWCZY

§10

 1. Regulamin działalności Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu
  równym, tajnym i powszechnym, zwykłą większością głosów.
 2. Regulamin jest udostępniany wszystkim uczniom liceum.
 3. Wnioski dotyczące poprawek i zmian w regulaminie może zgłaszać grupa przynajmniej
  5 uczniów, przewodniczący oraz Rzecznik Praw Ucznia.
 4. Zmiany w regulaminie uchwalane są na zebraniach Samorządu zwykłą większością
  głosów w obecności przynajmniej połowy członków.
 5. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Skip to content