REGULAMIN REKRUTACJI

do LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na rok szkolny 2023/2024

 

 1. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM CZTEROLETNIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 1. Klasa 1B – klasa bezpieczeństwa publicznego

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

HISTORIA,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

HISTORIA

Uczniów klasy bezpieczeństwa publicznego obowiązuje strój szkolny.

 

 1. Klasa 1 C – klasa celno-skarbowa

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

            do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI i JĘZYK ROSYJSKI

            Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

                      HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

JĘZYK ANGIELSKI

            Przedmioty uzupełniające:

                             PRZYSPOSOBIENIE DO  SŁUŻBY CELNO - SKARBOWEJ

            Przedmioty punktowane:

                             JĘZYK POLSKI

                      MATEMATYKA

                      JĘZYK ANGIELSKI

                      HISTORIA

Uczniów klasy celno-skarbowej obowiązuje strój szkolny.

 

 1. Klasa 1 K – klasa kawalerii konnej

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

BIOLOGIA,

GEOGRAFIA,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

           PRZYSPOSOBIENIE DO JAZDY KONNEJ W TEORII I W PRAKTYCE

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI

WYŻSZA OCENA Z BIOLOGII LUB GEOGRAFII

Uczniów klasy kawalerii konnej obowiązuje strój szkolny.

 

 1. Klasa 1L – klasa personelu pokładowego

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

 do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

JĘZYK POLSKI,

GEOGRAFIA,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

KOMPETENCJE OSOBISTE PERSONELU POKŁADOWEGO

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

GEOGRAFIA

 

Uczniów klasy personelu pokładowego obowiązuje strój szkolny zaakceptowany przez LOT.

 

 1. Klasa 1M – klasa medyczna

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

BIOLOGIA,

CHEMIA,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

WYŻSZA OCENA Z BIOLOGII LUB CHEMII

Uczniów klasy medycznej obowiązuje strój szkolny.

 

 1. Klasa 1 P – klasa policyjna

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

 do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

HISTORIA,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

HISTORIA

Uczniów klasy policyjnej obowiązuje strój szkolny.
 

 1. Klasa 1 P2 – klasa policyjna

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

HISTORIA,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

HISTORIA

Uczniów klasy policyjnej obowiązuje strój szkolny.

 

 1. Klasa 1W – klasa wojskowa

Liczebność: 32 uczniów

Języki obce: wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

MATEMATYKA,

GEOGRAFIA,

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: 

WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane:

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

GEOGRAFIA

Uczniów klasy wojskowej obowiązuje strój szkolny.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

W terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składają następujące dokumenty:

Pierwszy etap rekrutacji:

W terminie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych
  w niniejszym regulaminie;
 3. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej;
 4. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO);

W terminie od dnia 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona za zgodność z oryginałem (niezbędna w procesie rekrutacji);
 2. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona za zgodność z oryginałem (niezbędna w procesie rekrutacji);

   
Drugi etap rekrutacji – potwierdzania woli uczęszczania do szkoły:

Jeżeli na pierwszym etapie rekrutacji składane były dokumenty w wersji elektronicznej, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do punktu rekrutacyjnego:

W terminie od dnia 21 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych
  w niniejszym regulaminie;
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły);
 4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły);
 5. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej ;
 6. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO)

oraz  następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz kandydata;
 2. Deklaracja wyboru drugiego języka;
 3. Kopia skróconego aktu urodzenia;
 4. Karta zdrowia ucznia;
 5. Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 30×42 mm, bez nakrycia głowy, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia).

 

Na tym etapie niezbędne jest złożenie oryginałów dokumentów w punkcie rekrutacyjnym szkoły. Niezłożenie w stosownym terminie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata.

 

 1. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY

 

 1. Liczbę oddziałów klas pierwszych w szkole oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny:
 1. w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły;
 2. bieżące prace komisji rekrutacyjnej prowadzone są w składzie co najmniej 3 osobowym;
 3. w skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły;
 4. dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej,
  w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego;
 5. komisja może wykonywać czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu komisji;
 6. osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej zobowiązane są
  do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 7. dyrektor szkoły, powołując komisję, wyznacza jej przewodniczącego;
 8. komisja rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły,
  w szczególności z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora
  w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i ich uczniami.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:
 1. umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami;
 2. ustala dni i godziny posiedzeń komisji;
 3. zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji, przy czym może zwoływać posiedzenie poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 3. sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
 1. Protokoły postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego zawierają:
 1. datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
 2. imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych
  na posiedzeniu;
 3. informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego.
 1. Protokół podpisuje przewodniczący i co najmniej 2 członków komisji rekrutacyjnej.
 2. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego załącza się w szczególności:
 1. listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
 2. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
 3. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 4. listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do oddziałów klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata powracającego z zagranicy do oddziału klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.
 3.  Rekrutację do oddziałów klasy pierwszej przeprowadza się według szczegółowego terminarza rekrutacji ustalanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny, który stanowi rozdział V niniejszego regulaminu.
 4.  Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.
 5.  W okresie rekrutacji, kandydaci do oddziałów klasy pierwszej, którzy jako szkołę pierwszego wyboru, wybrali LXXVI Liceum Ogólnokształcące, składają
  w sekretariacie szkoły wnioski wydrukowane z systemu. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej.

 1. W terminie określonym w szczegółowym terminarzu rekrutacji, kandydaci, którzy wybrali LXXVI Liceum Ogólnokształcące jako szkołę pierwszego wyboru, składają w sekretariacie szkoły oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 2. W trakcie rekrutacji:
 1. kandydat składając wniosek określa pozycje swoich preferencji przyjęcia
  do danego oddziału;
 2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego
  ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
 3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia
  do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;
 4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, nawet jeśli spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;
 5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach
  w kolejności alfabetycznej.
 1. W terminie określonym w szczegółowym terminarzu rekrutacji kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Złożenie oryginałów dokumentów, o których mowa w Rozdziale II – WYMAGANE DOKUMENTY, jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły.
 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów (Rozdział II – Wymagane dokumenty) spowoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej o przyjęcie do szkoły do postępowania rekrutacyjnego, zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć
   i uprawnień rekrutacyjnych.
 4. O przyjęciu kandydata do szkoły decydują: suma uzyskanych przez niego punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów.
 5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie ustalonym 
  w szczegółowym terminarzu rekrutacji.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze statutem szkoły, a z chwilą przyjęcia do przestrzegania jego postanowień.
 7. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata.

 

 

 1. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY
 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 Ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 4. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
  1. 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
   w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:
    1. 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • języka polskiego,
 • matematyki,

należy przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,35 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 80% co daje w rekrutacji 28 punktów, gdyż 80 x 0,35 = 28);

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

    1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny
     na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (maksymalnie 72 punkty) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (maksymalnie 28 punktów).

Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki
i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie:

 • 18 pkt. – stopień: celujący
 • 17 pkt. – stopień: bardzo dobry
 • 14 pkt. – stopień: dobry
 • 8 pkt. – stopień: dostateczny
 • 2 pkt. – stopień: dopuszczający.

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów punktowane
  w rekrutacji:

KLASA

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

1 B

historia,
wiedza o społeczeństwie,

język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,
historia

1 C

historia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,
historia

1 K

biologia,
geografia,
język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,
wyższa ocena z biologii lub geografii

1 L

język polski,
geografia,
język angielski

język polski,
matematyka,

język angielski,
geografia

 

1 M

biologia,
chemia,
język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,

wyższa ocena z biologii lub chemii

1 P

historia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,
historia

1 P2

historia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

język polski,
matematyka,
język angielski,
historia

1 W

język angielski,
matematyka,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia

 

 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty:
 1. 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 1. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
 1. 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów – za tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego,
 1. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. 10 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 4. 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 5. 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 6. 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 1. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
   
 1. 10 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego,
 3. 7 punktów – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 4. 7 punktów – za tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego,
 1. wysokie miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 1–5, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. 3 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje
  się 7 punktów.
 1. Absolwentowi szkoły podstawowej, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty w procesie rekrutacji przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – po 30 punktów,
 3. dobrym – po 25 punktów,
 4. dostatecznym – po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – po 10 punktów;
 1. z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – po 25 punktów,
 3. dobrym – po 20 punktów,
 4. dostatecznym – po 10 punktów,
 5. dopuszczającym – po 5 punktów.
 1. O kolejności umieszczenia na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. W przypadku, gdy preferencje określone w ust. 10 nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, kwestię tę rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna.

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutację przeprowadza się według następującego terminarza.

 1. Od dnia 15 maja 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 19 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie ze wzorem przyjętym przez organ prowadzący;
 2. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych
  w niniejszym regulaminie;
 3. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej;
 4. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO) ;

Dokumenty w wersji elektronicznej można złożyć za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

 1. Od dnia 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 kandydaci składają w sekretariacie szkoły:
  1. kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).
  2. kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).

Komisja rekrutacyjna weryfikuje osiągnięcia kandydata wprowadzone do systemu rekrutacji

 1. Od dnia 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00  kandydaci mają możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły, z uwagi na zmianę szkół do których kandydują.
 2. Od dnia 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 16:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym przewodniczący komisji rekrutacyjnej dokonuje czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 3. Od dnia 13 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 18 lipca 2023 r. do godz. 16:00 Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;
 4. W dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane na terenie szkoły.

 1. Od dnia 21 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:
  1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  3. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  4. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej;
  5. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO);
  6. Kwestionariusz kandydata;
  7. Deklaracja wyboru drugiego języka;
  8. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych
   w niniejszym regulaminie;
  9. Kopia skróconego aktu urodzenia;
  10. Karta zdrowia ucznia;
  11. Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 30×42 mm, bez nakrycia głowy, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia).
 2. W dniu 27 lipca 2023 r. do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje
  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły. Lista zawiera imiona
  i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz  informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane na terenie szkoły.

 1. W dniu 27 lipca 2023 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej informuje Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 2. Do dnia 28 lipca 2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty publikuje informacje
  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
 3. Do dnia 1 sierpnia 2023 r.  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata z wnioskiem, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Od dnia 31 lipca 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 sierpnia 2023 r. do godz.15.00 kandydaci składają w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Od dnia 31 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 3 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym przewodniczący komisji rekrutacyjnej dokonuje czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 4. Od dnia 4 sierpnia 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 8 sierpnia  2023 r. do godz. 16:00 Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;
 5. Dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 6. Od dnia 9 sierpnia 2023 r. od godz. 12.00 do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych
  do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
  w ostatnim roku nauki oraz kwestionariusz osobowy i pozostałe wymagane
  w rekrutacji dokumenty.
 7. Dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły. Lista zawiera imiona
  i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  
 8. W dniu 11 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej informuje Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 9. Do dnia 14 sierpnia 2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty publikuje informacje
  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
 10. Do dnia 16 sierpnia 2023 r.  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata z wnioskiem, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmoey przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1.  W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie kwestie nieobjęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Po zakończeniu rekrutacji komisja rekrutacyjna ulega samorozwiązaniu.
 3. Z uwagi na możliwości organizacyjne, kadrowe oraz finansowe szkoły realizacja przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych może ulec zmianie.
 4. Jeżeli kandydat nie dostarczy oryginałów dokumentów nie będzie uwzględniony w procesie rekrutacji do klas pierwszych.
 5. Zapisy regulaminu rekrutacji w związku z Covid-19 mogą ulec zmianie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.  zm.) – rozdział 6
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2431)
 3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.
  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,  branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024
 4. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

 

 

 

Skip to content