REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Podstawa prawna:
art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 90c i 90g ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.).

§1
Postanowienia ogólne

 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie.

§2
Warunki udzielania stypendium

 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen śródrocznych lub końcoworocznych co najmniej 4,75, ocenę zachowania co najmniej dobrą.
  W przypadku braku uczniów ze średnią 4,75 –uwzględnia się uczniów ze średnią nie niższą niż 4,5.
 2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
 • godnie reprezentując LXXVI Liceum zajął wysokie miejsce (od I do III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania
  w I półroczu lub na koniec roku szkolnego,
 • osiągnął wybitne sukcesy sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 • jest klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 • nie jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę
  z wychowania fizycznego.
 1. Wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu muszą być udokumentowane. Osiągnięcia sportowe
  za okres wakacji poprzedzający dany rok szkolny mogą być uwzględnione po pierwszym semestrze danego roku szkolnego.
 2. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium w pierwszej kolejności otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.

§3
Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli:

 1. zażywa środki odurzające (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze itp.);
 2. otrzymał w danym roku szkolnym naganę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

§4
Sposób ustalania wysokości stypendium

 1. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.
 2. Wysokość przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (z późń. zm.).
 3. Ogólna kwota przyznanych stypendiów nie może przekroczyć środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie szkoły na dany rok kalendarzowy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być dofinansowane przez Radę Rodziców.

§5
Procedura udzielania stypendium

 1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w szkole.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej w terminie:
  1. za pierwszy semestr danego roku szkolnego -najpóźniej na 2 dni przed terminem semestralnej rady klasyfikacyjnej,
  2. za drugi semestr -najpóźniej na 2 dni przed terminem końcoworocznej rady klasyfikacyjnej, z uwzględnieniem wcześniejszego zakończenia roku szkolnego przez klasy programowo najwyższe
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może ustalić inne terminy przyznawania stypendium.
 4. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 5. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, w którym przedstawia proponowaną listę stypendystów. Lista stypendystów zostanie przekazana dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły, po uwzględnieniu opinii komisji stypendialnej oraz rady pedagogicznej ustala wysokość przyznanych stypendiów.
 7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz po I semestrze i  raz na koniec roku szkolnego za wyjątkiem § 4 pkt 3.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie przysługuje prawo odwołania.

 

Regulamin opracowała
Magdalena Sitnicka
pedagog szkolny

Skip to content