REGULAMIN FUNKCJONOWANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

§1

  1. Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego może powołać spośród pracowników Szkoły Szkolnego Rzecznika Praw
  2. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje interesy uczniów przed całą społecznością szkolną.
  3. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską
   w wyborach:

1) tajnych,
2) powszechnych,
3) bezpośrednich.

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat.
 2. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.

§2

 1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

1) zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami
2) propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły
3) reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady
4) pomoc w rozstrzyganiu konfliktów
5) pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia
6) współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków
7) ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i psychologiem w sprawach związanych z przestrzeganiem praw
8) interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

§3

 1. Środki działania Rzecznika:

1) rozpatrywanie indywidualnych
2) udzielanie porad   dotyczących   sposobów    ochrony    praw   (uczniom,   rodzicom, nauczycielom).
3) współpraca w razie potrzeb ze specjalistami (m.in. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
4) współdziałanie w     prowadzeniu    programów     przeciwdziałających    problemom
5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw
6) Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, albo z własnej inicjatywy.
7) Działalność rzecznika ma charakter informacyjny, doradczy.
8) Szkolny Rzecznik Praw Ucznia nie może być ograniczany w związku z pełnieniem własnych obowiązków.

§4

 1. Rzecznik w szczególności ma prawo do:

1) niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów,
2) reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
3) zapoznania się ze stanowiskiem stron sporu,
4) odstąpienia od podjęcia.

§5

 1. Rzecznik może:

1) rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w sytuacji problemowej,
2) rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkolnego lub innych specjalistów,
3) organizować mediacje,
4) uczestniczyć w roli obserwatora w mediacjach z udziałem dyrekcji, rodziców i nauczyciela na wniosek ucznia,
5) inicjować w szkole działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

§6

 1. Rzecznikowi Praw Ucznia zgłaszane są przypadki naruszania lub podejrzenia o naruszenie praw ucznia. Do Rzecznika może się zwrócić w sprawach szkolnych każdy uczeń, rodzic lub pracownik szkoły, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie sprawy.

§7

 1. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

1) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
2) interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
3) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
4) informowanie stron konfliktu o podjętych działaniach,
5) kontrola realizacji spraw spornych,
6) informowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej o występujących konfliktach, problemach.

§8

 1. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

1) sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
2) spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
3) wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
4) rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
5) w przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 1. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2) podjęcie mediacji ze stronami.
3) w razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Dyrektora Szkoły.
4) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

§9

Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbą.

Skip to content