Kodeks Etyczny Nauczyciela

LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kodeks Etyczny Nauczyciela stanowi zespół zasad będących dla nauczyciela wytyczną w codziennym postępowaniu w jego życiu osobistym i pracy zawodowej. Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, wrażliwości, uczciwości, wiedzy i kompetencji. Właściwe wypełnianie roli zawodowej nauczyciela to klucz do jego sukcesu, a środkiem pomocnym do jego osiągnięcia powinno być rzetelne stosowanie się do przepisów prawa, w tym wewnątrzszkolnego oraz poniższych zasad etycznych.
Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej, szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój.

Postawa etyczna nauczyciela:

 1. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, ma obowiązek sumiennie wywiązywać się ze swoich zadań w procesie nauczania, wychowania i opieki.
 2. Nauczyciel powinien być tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych, światopoglądowych, rasy i narodowości, szanując godność drugiego człowieka.
 3. Nauczyciel respektuje prawa ucznia i dokłada starań, aby były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy. W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa ucznia i jego rodziców lub opiekunów do
  kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych
  wyborów, oraz prawa do intymności.
 4. Nauczyciel odnosi się do ucznia z życzliwością, wyrozumiałością i
  cierpliwością, a jednocześnie jest stanowczy i konsekwentny w stosowaniu
  ustalonych kryteriów wymagań.
 5. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i
  przygotowuje do ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.
 6. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem ucznia i jego rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez ucznia lub
  inne osoby interpretowane jako korupcyjne.
  • Nauczyciel powinien znać wartości etyczne przyjęte w jego szkole
   dotyczące polityki antykorupcyjnej.
  • Nauczyciel powinien przestrzegać polityki antykorupcyjnej m.st.
   Warszawy.
  • Nauczyciel współpracuje w zakresie zwalczania nadużyć w tym korupcji
   poprzez zgłaszanie niepożądanych zjawisk i incydentów.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o danych osobowych uczniów i osobistych sprawach dotyczących uczniów, jego rodziców i opiekunów prawnych. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie
  wówczas, gdy:
  • zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego
   zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;
  • zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;
  • ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych;
  • ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego umożliwi świadczenie uczniowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzenia rad pedagogicznych.
 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za budowanie dobrych relacji z rodzicami ucznia.
 3. Nauczyciel powinien być lojalny wobec swoich przełożonych oraz gotowy do wykonywania poleceń służbowych, mając na uwadze przestrzeganie prawa.
 4. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.
 5. Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty, wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.
 6. Nauczyciel troszczy się o dobre imię szkoły, prestiż zawodu, aktywnie włącza się w życie szkoły oraz stara się poszerzać jej oddziaływanie na rzecz środowiska.
 7. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.
 8. Nauczyciel nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej i ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub jego współpracowników.
Skip to content