DUPLIKAT LEGITYMACJI

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2019 poz. 1700)

 1. W przypadku utraty legitymacji szkolnej osoba, która straciła dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o jego wydanie (np. zgubienie, kradzież, zniszczenie).
 2. Załączniki do procedury wydawania duplikatów legitymacji stanowią:
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji,
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 • potwierdzenie dokonanej wpłaty za duplikat,
 • aktualna fotografia.
 1. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.
 2. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.
 3. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału.
 4. Duplikat zawiera:
 • wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
 • dane zgodne z dokumentacją szkolną.
 1. Wydany duplikat legitymacji wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisem.
 2. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby upoważnione do odbioru dokumentów (rodzice/prawni opiekunowie).
 3. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 4. Sposób zapłaty. Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnosić na konto:

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kowelska 1,
03-432 Warszawa

nr konta: 51 1030 1508 0000 0005 5025 1051

z dopiskiem: za wydanie duplikatu legitymacji „imię i nazwisko ucznia”

Do podania należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej + klauzula RODO

Skip to content