Komunikat dla kandydatów do klas I

Od dnia 21 lipca 2022 r. od godziny 8.00 do dnia 27 lipca 2022 r. do godziny 15.00 kolejnym etapem
w rekrutacji kandydatów do klas I jest potwierdzenie przez rodzica (lub prawnego opiekuna) kandydata
woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
oraz pozostałe wymagane dokumenty:
3. Kwestionariusz kandydata (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce “Rekrutacja” lub
w punkcie rekrutacyjnym szkoły) z podpisami obojga rodziców.
4. Deklaracja wyboru drugiego języka (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce
“Rekrutacja” lub w punkcie rekrutacyjnym szkoły) z podpisami obojga rodziców,
5. Kopię skróconego aktu urodzenia,
6. Kartę zdrowia ucznia,
7. Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 30x42 mm, bez nakrycia głowy, wykonane w
ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi na odwrocie (IMIĘ, NAZWISKO, DATA URODZENIA).
Na tym etapie niezbędne jest złożenie oryginałów dokumentów w punkcie rekrutacyjnym szkoły.
Niezłożenie w stosownym terminie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata.

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓW!

Skip to content