X Warszawski Konkurs „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

Wyniki X Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

Wyniki X Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

am<span class="wppb-postmeta-sept">/</span>3 czerwca 2022<span class="wppb-postmeta-sept">/</span>0 Comments
Laureatom serdecznie gratulujemy. Lista nagrodzonych w X Warszawskim Konkursie Historycznym ” Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Szanowni Państwo,z powodów organizacyjnych w tym roku nie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród
Read More »

Tematy dziesiątej edycji konkursu dotyczą życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

 1. O honorowy patronat nad Konkursem wystąpiliśmy do: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Centralnej Biblioteki Wojskowej.

UWAGA: Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”.

 1. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz województwa mazowieckiego.
 1. Nagrody: Jury po ocenie prac przyznaje w każdej kategorii wiekowej nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody za to samo miejsce ex quo. Jury może także w danej kategorii nie przyznać wyróżnień. Ponadto za prace szczególnie wybitne Jury może przyznać nagrodę specjalną Grand Prix.
 1. Etapy konkursu i zgłaszania prac.

Konkurs jest dwuetapowy:

 • I etap szkolny - uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac z jednej szkoły i przesyła je wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora do 29 kwietnia 2022 r. (z dopiskiem konkurs). Decyduje data stempla pocztowego.
 • II etap warszawski - przeprowadzony będzie przez organizatora konkursu, który powoła Komisję Konkursową. Jury dokona oceny zgromadzonych prac i wyłoni najlepsze prace z każdego etapu edukacyjnego. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: strona merytoryczna, zamysł twórczy, wybór zakresu tematycznego, technika wykonania i estetyka, samodzielność wykonania pracy, oryginalność pomysłu, walory artystyczne. (Bardzo prosimy Państwa Opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na stronę merytoryczną i formalną pracy, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje Jury np. : zachowanie proporcji pracy, zgodność z realiami historycznymi, a w przypadku przedszkoli na samodzielność wykonania pracy przez dziecko. Prosimy nie dopisywać za dziecko komentarzy, tytułów itp., ponieważ to wpływa na ocenę pracy. Wszelkie wpisy może wykonać tylko dziecko).
 1. Forma i wykonanie prac konkursowych.

Forma prac konkursowych została zróżnicowana dla przedszkoli oraz kolejnych typów szkół.

UWAGA: Wszystkie zadania konkursowe mają charakter indywidualny. Prace grupowe, wykonane niesamodzielnie lub nie spełniające wymogów tematu nie będą brane pod uwagę.

 • Przedszkola:

A. Wykonaj dowolną techniką ilustrację do książki o przygodach małego Józia. (Praca musi być w pełni samodzielna). Format pracy minimum A5.

 • Szkoły podstawowe - klasy 1-3

A. W dowolnej technice wykonaj pocztówkę, którą mógłbyś wysłać Marszałkowi z okazji 155. Rocznicy Jego Urodzin.

 • Szkoły podstawowe - klasy 4-8

A. Wykonaj biżuterię patriotyczna, nawiązującą do podniosłych momentów w dziejach Rzeczypospolitej za czasów Marszałka.

 • Szkoły ponadpodstawowe /ponadgimnazjalne:

A. W dowolnej technice wykonaj plakat inspirowany jednym ze znanych cytatów Marszałka. Uwzględnij, że w 2022 roku przypada 155 rocznica Urodzin Marszałka. Do pracy prosimy koniecznie dołącz cytat, który stał się inspiracją pracy.

 1. Terminarz konkursu:
 • do 28 lutego 2022 r. ogłoszenie konkursu.
 • do 29 kwietnia 2022 r. nadsyłanie prac konkursowych wraz z protokołem ( zał. nr 1) oraz zgodą na uczestnictwo oraz przetwarzanie danych osobowych RODO (zał. nr 2), a także zgodą RODO opiekuna ( zał. nr 3) na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 • Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi:

- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- kategoria pracy
- nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu
- imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy 

UWAGA: prosimy o czytelny opis prac, drukowanymi literami, a także ich staranne zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas przesyłki.

 • maj 2022 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej i nie później niż do końca maja 2022 roku ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej szkoły.

A. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursowych (zał. nr 2). Zgodę należy dostarczyć wraz z pracą do organizatora konkursu.

C. Adres organizatora: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel./fax (022) 619 30 83, e-mail: pilsudski@wp.pl

Wszelkie zapytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorów: Lidii Kalicińskiej, Małgorzaty Geresz.

 1. Uwagi końcowe:
 • Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.
 • Uczestnicy pokrywają koszty przesyłek prac konkursowych.
 • Organizator nie przesyła nagród. Laureaci Konkursu są zobowiązani do odbioru nagród w wyznaczonym terminie, w siedzibie organizatora. Mogą to uczynić osobiście laureaci, nauczyciele- opiekunowie, rodzice, opiekunowie prawni laureata lub za okazaniem upoważnienia, osoby trzecie

Patroni honorowi Konkursu

Skip to content