Harmonogram rekrutacji

11.05 (od godz. 8:00) - 23.06 (do godz. 15:00)
11.05 (od godz. 8:00) - 23.06 (do godz. 15:00)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

kandydaci do klas 1B, 1L, 1M, 1P składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do szkoły zgodnie ze wzorem przyjętym przez organ prowadzący wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.06 (od godz. 12:00) - 30.06 (do godz. 15:00)
26.06 (od godz. 12:00) - 30.06 (do godz. 15:00)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

kandydaci składają do sekretariatu szkoły kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

13.07 godz. 12:00
13.07 godz. 12:00

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

13.07 (od godz. 12:00) - 20.07 (do godz. 15:00)
13.07 (od godz. 12:00) - 20.07 (do godz. 15:00)

POTWIERDZENIE WOLI

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21.07 - godz. 14:00
21.07 - godz. 14:00

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  Harmonogram postępowania uzupełniającego opublikowany został w regulaminie dostępnym tutaj.

Skip to content