Harmonogram rekrutacji

15.06 (od godz. 8:00) - 10.07 (do godz. 15:00)
15.06 (od godz. 8:00) - 10.07 (do godz. 15:00)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

kandydaci do klas pierwszych składają w formie elektronicznej (skan na e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl) wnioski o przyjęcie do szkoły zgodnie ze wzorem przyjętym przez organ prowadzący wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  W przypadku braku możliwości dostarczenia e-mailem skanów - dokumenty można dostarczyć w formie papierowej - do sekretariatu szkoły.

26.06 (od godz. 12:00) - 10.07 (do godz. 15:00)
26.06 (od godz. 12:00) - 10.07 (do godz. 15:00)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

kandydaci przesyłają skan  kopii na adres rekrutacja@pilsudski.edu.pl (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku braku możliwości dostarczenia wersji elektronicznej - dopuszcza się dostarczenie dokumentów w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

31.07 - 04.08 (do godz. 15:00)
31.07 - 04.08 (do godz. 15:00)

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

kandydaci składają w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@pilsudski.edu.pl w formie skanu kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej - dopuszcza się składanie dokumentów w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Kandydaci mogą zmieniać preferencje wyboru szkół.

12.08 godz. 12:00
12.08 godz. 12:00

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

13.08 (od godz. 08:00) - 18.08 (do godz. 15:00)
13.08 (od godz. 08:00) - 18.08 (do godz. 15:00)

POTWIERDZENIE WOLI

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19.08 - godz. 14:00
19.08 - godz. 14:00

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na stronie internetowej pilsudski.edu.pl i na terenie budynku szkoły przy ul.Kowelskiej 1.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Skip to content