TERMINY REKRUTACJI 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego. (na podstawie: Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.)

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo końca lutegodo końca lutego
2.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddzialedo końca lutegodo końca lutego
3.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami zwyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
4.Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.od 11 maja 2020 r.
do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
5.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.od 21 maja do 29 maja 2020 r.
II termin (*) 15 - 17 czerwca 2020 r.
od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.10 czerwca 2020 r.
II termin (*) 19 czerwca 2020 r.
7 sierpnia 2020 r.
7.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
---------------
8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 24 czerwca 2020 r.do 29 lipca 2020 r.
9.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 10 lipca 2020 r.do 14 sierpnia 2020 r.
10.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.13 lipca 2020 r. godz. 12.0017 sierpnia 2020 r. godz. 12.00
11.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia wpostaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
12.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21 lipca 2020 r. godz. 14.0024 sierpnia 2020 r. godz. 14.00
13.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.21 lipca 2020 r.24 sierpnia 2020 r.
14.Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 22 lipca 2020 r.do 25 sierpnia 2020 r.
15.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 28 lipca 2020 r.do 31 sierpnia 2020 r.
16.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
17.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
18.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

* – Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

Skip to content