REGULAMIN REKRUTACJI

do LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na rok szkolny 2020/2021

I CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM CZTEROLETNIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasa 1P1 i 1P2 – dwie klasy policyjne:

Liczebność: 60 uczniów (2 klasy po 30 uczniów)

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI I WYŻSZA OCENA Z HISTORII LUB WOS-U

Uczniów klasy policyjnej obowiązuje strój szkolny.

Klasa 1L – klasa personelu pokładowego:

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: KOMPETENCJE OSOBISTE PERSONELU POKŁADOWEGO

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Uczniów klasy personelu pokładowego obowiązuje strój służbowy zaakceptowany przez LOT.

Klasa 1M – klasa medyczna:

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI ORAZ WYŻSZA OCENA SPOŚRÓD BIOLOGII LUB CHEMII

Uczniów klasy medycznej obowiązuje strój szkolny.

Klasa 1B – klasa bezpieczeństwa publicznego z elementami cyberbezpieczeństwa i szkolenia wojskowego:

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: JĘZYK ANGIELSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, INFORMATYKA

Przedmioty uzupełniające: WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA

Uczniów klasy bezpieczeństwa publicznego obowiązuje strój szkolny.

II  WYMAGANE DOKUMENTY

W terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składają następujące dokumenty:

Pierwszy etap rekrutacji:

Podczas pierwszego etapu rekrutacji, kandydat może składać dokumenty w wersji elektronicznej – skany podpisanych dokumentów przesłane na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl

W terminie do 10 lipca do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie;
 3. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej (pobierz TUTAJ);
 4. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO) (pobierz TUTAJ);
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (niezbędna w procesie rekrutacji);

W terminie od 31 lipca od godz. 8:00 do 4 sierpnia do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (niezbędna w procesie rekrutacji);

   
Drugi etap rekrutacji – potwierdzania woli uczęszczania do szkoły:

Jeżeli na pierwszym etapie rekrutacji składane były dokumenty w wersji elektronicznej, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do punktu rekrutacyjnego:

W terminie od 13 sierpnia od godz. 8:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00 dostarczamy:

 1. Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie;
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły);
 4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły);
 5. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej (pobierz TUTAJ);
 6. Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO) (pobierz TUTAJ).

Oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz kandydata (pobierz: wersja edytowalna, wersja nieedytowalna);
 2. Deklaracja wyboru drugiego języka (pobierz: wersja edytowalna, wersja nieedytowalna);
 3. Kopia skróconego aktu urodzenia;
 4. Karta zdrowia ucznia;
 5. Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 30×42 mm, bez nakrycia głowy, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia).
Na tym etapie niezbędne jest złożenie oryginałów dokumentów w punkcie rekrutacyjnym szkoły. Nie złożenie w stosownym terminie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata.

III ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY

1. Liczbę oddziałów klas pierwszych w szkole oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny:

1) w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły;
2) bieżące prace komisji rekrutacyjnej prowadzone są w składzie co najmniej 3 osobowym;
3) w skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły;
4) dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego;
5) prace komisji rekrutacyjnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 minimalnego składu komisji;
6) osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej zobowiązane są do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
7) dyrektor szkoły, powołując komisję, wyznacza jej przewodniczącego;
8) komisja rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i ich uczniami.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

1) umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami;

2)ustala dni i godziny posiedzeń komisji;

3) zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji, przy czym może zwoływać posiedzenie poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

4. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
3) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego:

1) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
2) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego.

6. Protokół podpisuje przewodniczący i co najmniej 2 członków komisji rekrutacyjnej.

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
3) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
4) listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do oddziałów klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Decyzję o przyjęciu kandydata powracającego z zagranicy do oddziału klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

10. Rekrutację do oddziałów klasy pierwszej przeprowadza się według szczegółowego terminarza rekrutacji ustalanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny, który stanowi rozdział V niniejszego regulaminu.

11. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

12. W okresie rekrutacji, kandydaci do oddziałów klasy pierwszej, którzy jako szkołę pierwszego wyboru, wybrali LXXVI Liceum Ogólnokształcące, składają w sekretariacie szkoły wnioski wydrukowane z systemu. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej – skan wydrukowanego i podpisanego wniosku należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl (w temacie e-maila należy wpisać klasę do której kandydat chce się dostać oraz imię i nazwisko).

13. W terminie określonym w szczegółowym terminarzu rekrutacji, kandydaci, którzy wybrali LXXVI Liceum Ogólnokształcące jako szkołę pierwszego wyboru, składają w sekretariacie szkoły oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

Kopie dokumentó można złożyć w wersji elektronicznej – skan dokumentu należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl.

14. W trakcie rekrutacji:

1) kandydat składając wniosek określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;

2) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;

3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;

4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, nawet jeśli spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;

5) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej.

15. W terminie określonym w szczegółowym terminarzu rekrutacji kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

16. Złożenie oryginałów dokumentów, o których mowa w Rozdziale II – WYMAGANE DOKUMENTY, jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły.

17. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów (Rozdział II – Wymagane dokumenty) spowoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej o przyjęcie do szkoły do postępowania rekrutacyjnego, zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień rekrutacyjnych.

18. O przyjęciu kandydata do szkoły decydują: suma uzyskanych przez niego punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów.

19. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie ustalonym w szczegółowym terminarzu rekrutacji.

20. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze statutem szkoły, a z chwilą przyjęcia do przestrzegania jego postanowień.

21. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata.

IV  KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 Ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.

4. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

należy przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,35 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 80% co daje w rekrutacji 28 punktów, gdyż 80 x 0,35 = 28);

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (maksymalnie 80 punktów) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (maksymalnie 20 punktów).

Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie:

– 18 pkt. – stopień: celujący
– 17 pkt. – stopień: bardzo dobry
– 14 pkt. – stopień: dobry
– 8 pkt. – stopień: dostateczny
– 2 pkt. – stopień: dopuszczający.

5. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów punktowane w rekrutacji:

6. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
b) 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
c) 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

2) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
b) 4 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
c) 3 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego,
b) 7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
c) 5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
d) 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
e) 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
f) 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

4) zawody wiedzy będące konkursem przedmiotowym albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
b) 7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
c) 5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
d) 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
e) 3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
f) 2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

5) wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

6) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1 – 5, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7) 3 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.

8) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

7. Absolwentowi szkoły podstawowej, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty w procesie rekrutacji przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – po 30 punktów,
c) dobrym – po 25 punktów,
d) dostatecznym – po 15 punktów,
e) dopuszczającym – po 10 punktów;

2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – po 25 punktów,
c) dobrym – po 20 punktów,
d) dostatecznym – po 10 punktów,
e) dopuszczającym – po 5 punktów.

8. O kolejności umieszczenia na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

11. W przypadku, gdy preferencje określone w ust. 10 nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, kwestię tę rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna.

V  SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutację przeprowadza się według następującego terminarza:

1. od 15 czerwca od godz. 8:00 do 10 lipca do godz. 15:00 kandydaci do klas pierwszych składają w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub papierowej w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1) Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie ze wzorem przyjętym przez organ prowadzący;

2) Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie;

3) Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej (pobierz TUTAJ);

4) Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO) (pobierz TUTAJ).

Dokumenty w wersji elektronicznej – skany wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz innych dokumentów należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl ,  w temacie wiadomości należy wpisać klasę do której kandydat aplikuje oraz imię i nazwisko kandydata.

2. od 26 czerwca od godz. 12:00 do 10 lipca do godz. 15:00 kandydaci składają w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub papierowej w sekretariacie szkoły kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Komisja rekrutacyjna weryfikuje osiągnięcia kandydata wprowadzone do systemu rekrutacji.

Dokumenty w wersji elektronicznej – skan świadectwa należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl ,  w temacie wiadomości należy wpisać klasę do której kandydat aplikuje oraz imię i nazwisko kandydata.

3. od 31 lipca od godz. 8:00 do 4 sierpnia do godz. 15:00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty w wersji elektronicznej – skany zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmklasisty należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl ,  w temacie wiadomości należy wpisać klasę do której kandydat aplikuje oraz imię i nazwisko kandydata.

4. od 31 lipca od godz. 8:00 do 4 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci mają możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana szkół i kolejności klas do których kandydują.

Dokumenty w wersji elektronicznej – skany zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmklasisty należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja@pilsudski.edu.pl ,  w temacie wiadomości należy wpisać klasę do której kandydat aplikuje oraz imię i nazwisko kandydata.

5. od 31 lipca od godz. 8:00 do 5 sierpnia do godz. 16:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje zmienione wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym przewodniczący komisji rekrutacyjnej dokonuje czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

6. w dniu 12 sierpnia o godz. 12:00 podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

7. od 13 sierpnia od godz. 8:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów:

1) Wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego;

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3) Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

4) Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata do klasy mundurowej (pobierz TUTAJ);

5) Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły (RODO) (pobierz TUTAJ);

6) Kwestionariusz kandydata (pobierz TUTAJ);

7) Deklaracja wyboru drugiego języka (pobierz TUTAJ);

8) Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie;

9) Kopia skróconego aktu urodzenia;

10) Karta zdrowia ucznia;

11) Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 30×42 mm, bez nakrycia głowy, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia).

8. w dniu 19 sierpnia o godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

11. do 22 sierpnia 2020 r.  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata z wnioskiem, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

VI  UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie kwestie nieobjęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Po zakończeniu rekrutacji komisja rekrutacyjna ulega samorozwiązaniu.

3. Z uwagi na możliwości organizacyjne, kadrowe oraz finansowe szkoły realizacja przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych może ulec zmianie.

4. W przypadku, gdy dokumenty przesłane w wersji elektronicznej będą nieczytelne, komisja rekrutacyjne zwróci się o ponowne wykonanie skanów nieczytelnych dokumentów i przesłanie nowych skanów na adres e-mail komisji rekrutacyjnej.

5. Jeżeli kandydat nie prześle czytelnych skanów, ani nie dostarczy oryginałów dokumentów nie będzie uwzględniony w procesie rekrutacji do klas pierwszych.

5. Zapisy regulaminu rekrutacji w związku z Covid-19 mogą ulec zmianie.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737)

3. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.)

4. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – z wyłączeniem harmonogramu rekrutacji określonego ww rozporządzeniem, gdzie zastosowanie ma 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. poz 493 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

5. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Skip to content