Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

KLASA POLICYJNA

Liczebność: 60 uczniów (2 klasy po 30 uczniów)

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI I WYŻSZA OCENA Z HISTORII LUB WOS-U

Uczniów klas policyjnych obowiązuje strój szkolny.

Klasa policyjna jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku służb mundurowych (policja, służba celna, straż graniczna, straż miejska) oraz w kierunku prawa. Ze względu na specyfikę klasy realizowany jest przedmiot wiedza o służbach mundurowych, łączący treści kilku przedmiotów (prawo, psychologia, politologia, socjologia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, kryminologia, kryminalistyka, wiktymologia). Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez przedstawicieli policji. Zajęcia odbywają się nie tylko w systemie klasowo- lekcyjnym, ale także poza szkołą, m.in. na własnej strzelnicy, w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Muzeum Policji, Laboratorium Kryminalistyki. Uczniowie tej klasy będą mogli poznać różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów. Dla uczniów klas mundurowych organizowane są m.in. zajęcia wspinaczkowe, samoobrony, strzeleckie, musztry oraz pierwszej pomocy.

KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: KOMPETENCJE OSOBISTE PERSONELU POKŁADOWEGO

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Uczniów klasy personelu pokładowego obowiązuje strój służbowy zaakceptowany przez LOT.

Klasa personelu pokładowego jest jedyną w Polsce innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Klasa personelu pokładowego to klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede wszystkim wtransporcie powietrznym. Ze względu na specjalizację w klasie będzie realizowany interdyscyplinarny przedmiot: kompetencje osobiste personelu pokładowego, zawierający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w usługach transportowych iróżnic międzykulturowych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez instruktorów Polskich Linii Lotniczych LOT. Uczniowie tej klasy mają możliwość zwiedzać siedzibę Polskich Linii Lotniczych (gdzie odbywa się część zajęć), jak również poznać specyfikę pracy personelu pokładowego na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego udziału w rekrutacji na stanowiska pracownika personelu pokładowego. Jednakże dzięki możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, absolwent tej klasy będzie miał możliwość podjęcia studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Nadmieniamy, że pierwsi absolwenci tej klasy (rocznik 2017 i 2018) są już pracownikami PLL LOT.

KLASA MEDYCZNA

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI ORAZ WYŻSZA OCENA SPOŚRÓD BIOLOGII LUB CHEMII

Uczniów klasy medycznej obowiązuje strój szkolny.

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunkach medycznych, w szczególności: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. elementów medycyny ratunkowej, przepisów i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania postawy badawczej, pogłębiania wiedzy z zakresu prozdrowotnego trybu życia oraz psychologii. Zajęcia będą odbywać się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także poza szkołą, w instytucjach związanych z profilem klasy.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO z elementami cyberbezpieczeństwa i szkolenia wojskowego

Liczebność: 30 uczniów

Języki obce:

wszyscy: JĘZYK ANGIELSKI

do wyboru: JEZYK NIEMIECKI i JĘZYK HISZPAŃSKI

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty uzupełniające: WIEDZA O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA

Uczniów klasy bezpieczeństwa publicznego obowiązuje strój szkolny.

Klasa bezpieczeństwa publicznego jest innowacją pedagogiczną. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, w specjalnościach: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa. Ze względu na specjalizację w klasie realizowany będzie przedmiot wiedza o służbach mundurowych. W ramach kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, działania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pomocy poszkodowanym, prowadzenia indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie tej klasy mają możliwość przygotować się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych, budować sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez udział w ćwiczeniach musztry i szkoleniach z pierwszej pomocy, rozwijać zdolności organizatorskie i komunikacyjne.