klasa_lot
KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO

Klasa personelu pokładowego jest jedyną w Polsce innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nie ma określonego progu punktowego. Uczniowie przyjmowani są do klasy według rankingu, a obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile punktów będą mieli kandydaci rekrutujący do tej klasy w tym roku szkolnym.

Tak. Uczniowie pierwszych klas biorą udział w kilkudniowym wyjeździe integracyjnym związanym z profilem danej klasy. W całym cyklu nauki organizowane są również inne wyjazdy i wycieczki edukacyjne, integracyjne i krajoznawcze. Organizacja tych wycieczek zależna jest od chęci, zainteresowań i potrzeb uczniów.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się zarówno w szkole jak i poza szkołą. Oprócz zajęć w naszym liceum, uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę i umiejętności podczas zajęć ze specjalistami w siedzibie PLL LOT.

Uczniowie posiadają strój galowy, który obowiązuje w każdy poniedziałek (dziewczęta – granatowa sukienka i apaszka, chłopcy – niebieski garnitur, koszula i krawat). W pozostałe dni z wyjątkiem piątku uczniowie chodzą do szkoły w koszulkach typu t-shirt z logo klasy. W piątki uczniów nie obowiązuje umundurowanie.

Liczne zajęcia z instruktorami PLL LOT, które odbywają się w 4-letnim cyklu nauki przygotowują uczniów do rekrutacji do pracy w PLL LOT. Natomiast ukończenie klasy personelu pokładowego nie gwarantuje zatrudnienie w tej branży.

Przedmiotami punktowanymi ze świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej są: język polski, matematyka, geografia oraz język angielski.

Nie. Chcielibyśmy natomiast zwrócić uwagę, że decydując się w przyszłości na zawód stewardessy lub stewarda powinno się sprawdzić czy dolegliwości lub schorzenia, które kandydat posiada, nie dyskwalifikują jego przy naborze do pracy w liniach lotniczych.

Lekcje języka angielskiego w naszej szkole odbywają się według podziału na grupy ze względu na poziom zaawansowania.

Priorytetem w naszej szkole jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Realizacja przedmiotu „Kompetencje osobiste personelu pokładowego” pomaga uczniom poznać różne aspekty zawodu pracownika linii lotniczych. Program nauczania jest przygotowany w sposób nieobciążający uczniów nadmiernie, co sprawia, że realizacja przedmiotów maturalnych przebiega w taki sam sposób jak w liceach ogólnokształcących bez klas profilowych.

Tak. Nasza szkoła realizuje podstawę programową nie tylko poprzez szkolne zajęcia lekcyjne, ale również organizując wszelkiego rodzaju imprezy, wyjścia i wycieczki edukacyjne. Dajemy w ten sposób uczniom możliwość zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej, co znacznie wzbogaca proces kształcenia.

JĘZYKI OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Klasa personelu pokładowego to klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede wszystkim w transporcie powietrznym. Ze względu na specjalizację w klasie będzie realizowany interdyscyplinarny przedmiot: kompetencje osobiste personelu pokładowego, zawierający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w usługach transportowych i różnic międzykulturowych.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez instruktorów Polskich Linii Lotniczych LOT. Uczniowie tej klasy mają możliwość zwiedzać siedzibę Polskich Linii Lotniczych (gdzie odbywa się część zajęć), jak również poznać specyfikę pracy personelu pokładowego na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.


Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego udziału w rekrutacji na stanowiska pracownika personelu pokładowego. Jednakże dzięki możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, absolwent tej klasy będzie miał możliwość podjęcia studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.


Nadmieniamy, że pierwsi absolwenci tej klasy (rocznik 2017 i 2018) są już pracownikami PLL LOT.

Skip to content