Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej (cykl 4-letni)

KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, jęz. angielski, geografia.
Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru (jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. hiszpański, jęz. włoski, jęz.  francuski).

Klasa personelu pokładowego jest jedyną w Polsce innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Klasa personelu pokładowego to klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede wszystkim wtransporcie powietrznym. Ze względu na specjalizację w klasie będzie realizowany interdyscyplinarny przedmiot: kompetencje osobiste personelu pokładowego, zawierający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w usługach transportowych iróżnic międzykulturowych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez instruktorów Polskich Linii Lotniczych LOT. Uczniowie tej klasy mają możliwość zwiedzać siedzibę Polskich Linii Lotniczych (gdzie odbywa się część zajęć), jak również poznać specyfikę pracy personelu pokładowego na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego udziału w rekrutacji na stanowiska pracownika personelu pokładowego. Jednakże dzięki możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, absolwent tej klasy będzie miał możliwość podjęcia studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Uczniów klasy personelu pokładowego obowiązuje strój służbowy zaakceptowany przez LOT.

Nadmieniamy, że pierwsi absolwenci tej klasy (rocznik 2017 i 2018) są już pracownikami PLL LOT.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, WOS, język angielski.

Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru (język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski, język francuski).

Klasa bezpieczeństwa publicznego jest innowacją pedagogiczną. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, w specjalnościach: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa. Ze względu na specjalizację w klasie realizowany będzie przedmiot wiedza o służbach mundurowych. W ramach kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa iobronności, działania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pomocy poszkodowanym, prowadzenia indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w stanach zagrożenia życia izdrowia. Uczniowie tej klasy mają możliwość przygotować się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych, budować sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez udział w ćwiczeniach musztry i szkoleniach z pierwszej pomocy, rozwijać zdolności organizatorskie i komunikacyjne.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie.

KLASA POLICYJNO – PRAWNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (cykl 4-letni): język polski, język angielski, historia

Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru (język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski, język francuski)

Klasa policyjno-prawna jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku służb mundurowych (policja, służba celna, straż graniczna, straż miejska) oraz w kierunku prawa. Ze względu na specyfikę klasy realizowany jest przedmiot wiedza o służbach mundurowych, łączący treści kilku przedmiotów (prawo, psychologia, politologia, socjologia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, kryminologia, kryminalistyka, wiktymologia). Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez przedstawicieli policji. Zajęcia odbywają się nie tylko w systemie klasowo- lekcyjnym, ale także poza szkołą, m.in. na własnej strzelnicy, w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Muzeum Policji, Laboratorium Kryminalistyki. Uczniowie tej klasy będą mogli poznać różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów. Dla uczniów klas mundurowych organizowane są m.in. zajęcia wspinaczkowe, samoobrony, strzeleckie, musztry oraz pierwszej pomocy.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie.

KLASA MEDYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j.angielski.

Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru (język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski, język francuski).

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunkach medycznych, w szczególności: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. elementów medycyny ratunkowej, przepisów i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania postawy badawczej, pogłębiania wiedzy z zakresu prozdrowotnego trybu życia oraz psychologii. Zajęcia będą odbywać się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także poza szkołą, w instytucjach związanych z profilem klasy.

Uczniów tej klasy obowiązuje strój szkolny.

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, WOS

Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru (język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski, język francuski)

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji związanych z przedmiotami humanistycznymi, a więc dla ludzi ciekawych świata, kreatywnych i twórczych, wiążących swoją przyszłość z zawodami opartymi na pracy z ludźmi. Wybór tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na wielu atrakcyjnych kierunkach, np. filologie, dziennikarstwo, socjologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, europeistyka, doradztwo społeczne, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo. Program nauczania w tej klasie zostanie rozszerzony o zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia po przeprowadzeniu diagnozy wśród uczniów. Na uczniów klasy humanistycznej czeka bogata oferta edukacyjna, której celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. wybranych zagadnień z różnych dziedzin filozofii. Poprzez uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych uczniowie będą rozwijać praktyczne umiejętności badacza tekstów kultury, jak również nabędą umiejętności w zakresie analizy przedstawienia teatralnego, filmu, dzieła malarskiego i innych tekstów kultury. Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności komunikacji, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i ogólnokulturową.

Uczniów tej klasy obowiązuje strój szkolny.