ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plRada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

  • Przewodnicząca - Pani Dorota Grzybowska-Walczuk
  • Sekretarz - Pani Iwona Chajda
  • Skarbinik - Pani Agnieszka Wójcik

 

Konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły na cele oświatowo-wychowawcze:
10 1090 2590 0000 0001 3072 7299  Bank Zachodni WBK
 

Informacje:

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Przypominamy, że Rada Rodziców jako organ szkoły:

- może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

- w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

- w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

- na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

- może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich rodziców do współpracy


Serdecznie dziękujemy za współpracę Prezydium Rady Rodziców działającemu w roku szkolnym 2014/2015: 
Panu Rafałowi Dzbańskiemu, Pani Agnieszce Małczuk oraz Katarzynie Wilk 

Facebook

Gdzie jesteśmy?