ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plBiblioteka


Zbiory biblioteki

Biblioteka wraz z czytelnią mieści się na parterze. Księgozbiór liczy ok. 11 tysięcy woluminów. Oprócz lektur szkolnych posiadamy wiele pozycji z literatury pięknej i różnych dziedzin wiedzy. Znajduje się tu też zbiór książek obcojęzycznych (angielskich, niemieckich). Księgozbiór podręczny zawiera szeroki wybór albumów, słowników i encyklopedii.

Nasz księgozbiór jest wciąż uzupełniany bieżącymi zakupami, które obejmują szeroki zbiór bestsellerów i nowości. Posiadamy również książki wydane w okresie międzywojennym; są to m.in.: „Ostatnie wcielenie Vautrina” H. Balzaka z 1921r., „Cud mniemany czyli krakowiacy i górale” W. Bogusławskiego z 1923r., oraz dzieła i przekłady J. Kasprowicza z 1930r.

Każda z książek wprowadzana jest do katalogu komputerowego. Komputeryzację zbiorów rozpoczęto w 2003 roku w programie bibliotecznym MOL 2000+. Obecnie pracujemy w programie MOL Optivum.

W czytelni znajdują się 24 miejsca przeznaczone do cichej pracy uczniów. Czytelnia pełni także funkcję Szkolnego Centrum Multimedialnego ze stanowiskami komputerowymi i stałym, szybkim dostępem do Internetu. Dzięki temu praca z komputerem stała się jednym z elementów zdobywania i ugruntowywania wiedzy. Ze Szkolnego Centrum Multimedialnego korzystają również uczniowie działający w Szkolnych Kołach Zainteresowań.

Biblioteka prenumeruje czasopisma przeznaczone zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Czytelnia to także miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi. Pamiątką po nich są wpisy w kronice, nierzadko ofiarowywane przez gości publikacje.
W czytelni znajdują się dokumenty regulujące pracę szkoły:
  • statut szkoły
  • regulaminy szkolne
  • program profilaktyczny
  • wewnątrzszkolne zasady oceniania
    procedury egzaminu maturalnego

Bblioteka i czytelnia
PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:00
WTOREK 8:00 - 13:30
ŚRODA biblioteka nieczynna dla czytelników - dzień pracy wewnętrznej
CZWARTEK 8:00 - 15:30
PIĄTEK 8:00 - 13:00


Regulamin biblioteki szkolnej

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, oraz rodzice na podstawie karty czytelnika swoje-go dziecka.

2. Dni i godziny pracy biblioteki podawane są do ogólnej wiadomości i wywieszone na drzwiach biblioteki. Środa jest dniem wewnętrznej pracy biblioteki, a więc dniem bez wypożyczeń.

3. Ze zbiorów biblioteki korzystać można wypożyczając je do domu, lub czytając na miejscu.

4. Nie wypożycza się pozycji z księgozbioru podręcznego. Czytelnik może jednak, za zgodą bibliotekarza i po pozostawieniu karty czytelnika, skse-rować potrzebne mu materiały w szkolnym punkcie kserograficznym.

5. Uczniowie mogą wypożyczyć jednorazowo do 3 książek na okres 4 ty-godni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwięk-szyć liczbę wypożyczeń. Przed upływem terminu zwrotu uczeń może zwró-cić się do bibliotekarza z prośbą o przesunięcie terminu.

6. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7. Korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązani są do dbałości o wypoży-czone materiały. Należy je chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej z biblioteki szkol-nej pozycji, czytelnik ma obowiązek tę pozycję odkupić.

9. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do końca roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekarza.

10. Nauczyciel bibliotekarz z końcem roku szkolnego poświadcza zwrot wypożyczonych woluminów pieczątką biblioteki na karcie obiegowej.

11. W przypadku odejścia czytelnika ze szkoły, jest on zobowiązany do rozliczenia się z biblioteką.

12. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki szkolnej.


Regulamin czytelni szkolnej

1. Do czytelni szkolnej uczniowie wchodzą bez jedzenia i picia. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.

2. W czytelni obowiązuje ład i porządek. Należy zachować ciszę i nie przeszkadzać innym użytkownikom.

3. Każdy użytkownik potwierdza swoją obecność w czytelni wpisem w „Ze-szycie odwiedzin”.

4. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, komputerów z edytorem tekstu i dostępem do Internetu, oraz drukarki.

5. Czytelnik odpowiada za udostępnione mu materiały.

6. Internet wykorzystywać można jedynie w celach edukacyjnych: wyszukiwania materiałów do odrobienia pracy domowej, wyszukiwania materiałów do konkursów przedmiotowych, wzbogacania informacji na określony temat, poszukiwań związanych z przygotowaniami do egzaminu maturalnego.

7. Ze stanowiska internetowego może korzystać tylko 1 osoba.

8. Za niezgodne z regulaminem wykorzystywanie Internetu, uczniowie mogą być pozbawieni możliwości dalszego korzystania z sieci.

9. Nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracow-ni.

10. O wszelkich usterkach pracy sprzętu komputerowego należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.

11. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania użytkownika, materialną odpowiedzialność ponosi on sam.

Facebook

Gdzie jesteśmy?